جستجوی پیشرفته
آگهی تاریخ
اکبر حسنلو: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

اکبر حسنلو: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / ورق.)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912200...

7 بازدید (ها)
فرهاد عابدی کچی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

فرهاد عابدی کچی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0936306...

10 بازدید (ها)
منصور کربلائی علی گل: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

منصور کربلائی علی گل: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / مس.)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912500...

11 بازدید (ها)
مصطفی تبرته فراهانی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

مصطفی تبرته فراهانی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912305...

172 بازدید (ها)
سعید هاشمی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

سعید هاشمی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی ( / برشکاری فلزات)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی و خدمات برشکاری و ت...

60 بازدید (ها)
محمدحسن حسن زاده: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

محمدحسن حسن زاده: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / مس.)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912585...

144 بازدید (ها)
محمد موذنی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

محمد موذنی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0919423...

214 بازدید (ها)
علی کوهی جهانخانملو: خرید و فروش ضایعات فلز ی و ذوبی

علی کوهی جهانخانملو: خرید و فروش ضایعات فلز ی و ذوبی (ضایعات / مس.)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912695...

143 بازدید (ها)
سوادعلی شاکری:خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

سوادعلی شاکری:خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912360...

135 بازدید (ها)
نصراله قلی زاده سروندانی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

نصراله قلی زاده سروندانی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / مس.)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912838...

205 بازدید (ها)