جستجوی پیشرفته
آگهی تاریخ
امامعلی اکبرزاده: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

امامعلی اکبرزاده: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912571...

50 بازدید (ها)
محمد تابع گر: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

محمد تابع گر: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0936042...

43 بازدید (ها)
عیسی پیری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

عیسی پیری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0935072...

39 بازدید (ها)
علیرضا قربانی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

علیرضا قربانی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / ورق.)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912405...

29 بازدید (ها)
محمد مطلوب: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

محمد مطلوب: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0919229...

90 بازدید (ها)
حبیب امامی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

حبیب امامی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912230...

123 بازدید (ها)
کیومرث خالقی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

کیومرث خالقی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912126...

90 بازدید (ها)
علی اصغر طاعتی همت: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

علی اصغر طاعتی همت: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912209...

171 بازدید (ها)
زعفر حیدری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

زعفر حیدری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912340...

147 بازدید (ها)
رضا رفعتی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

رضا رفعتی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / تیرآهن.)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912357...

156 بازدید (ها)