جستجوی پیشرفته
آگهی تاریخ
محب اله ملکی زاده: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

محب اله ملکی زاده: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912379...

16 بازدید (ها)
چنگیز ملک زاده: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

چنگیز ملک زاده: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912265...

17 بازدید (ها)
جواد بدرلو: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

جواد بدرلو: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0919211...

74 بازدید (ها)
شهرام قلی زاده: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

شهرام قلی زاده: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912361...

58 بازدید (ها)
رجب خوش نگاه: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

رجب خوش نگاه: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / پروفیل.)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912889...

61 بازدید (ها)
محرمعلی خلیفه: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

محرمعلی خلیفه: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912224...

69 بازدید (ها)
امامعلی اکبرزاده: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

امامعلی اکبرزاده: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912571...

143 بازدید (ها)
محمد تابع گر: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

محمد تابع گر: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0936042...

69 بازدید (ها)
عیسی پیری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

عیسی پیری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0935072...

63 بازدید (ها)
علیرضا قربانی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

علیرضا قربانی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / ورق.)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912405...

58 بازدید (ها)