جستجوی پیشرفته
آگهی تاریخ
داود مجدانی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

داود مجدانی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912512...

8 بازدید (ها)
مهدی جلوداریان: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

مهدی جلوداریان: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912217...

20 بازدید (ها)
حامد تقوی:خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

حامد تقوی:خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / مس.)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912517...

85 بازدید (ها)
سعید نادری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

سعید نادری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی ( / اتومبیل اسقاطی)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912540...

21 بازدید (ها)
عباس حامدی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

عباس حامدی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / مس.)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912563...

35 بازدید (ها)
مسیح اله مرادی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

مسیح اله مرادی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0919436...

101 بازدید (ها)
زین العابدین حق شناس: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

زین العابدین حق شناس: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0919124...

98 بازدید (ها)
محمود گچلو: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

محمود گچلو: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0919345...

89 بازدید (ها)
روح اله زرگریان مینا: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

روح اله زرگریان مینا: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912565...

83 بازدید (ها)
مهدی یوسفی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

مهدی یوسفی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912215...

70 بازدید (ها)