جستجوی پیشرفته
آگهی تاریخ
کلام نوبخت قاضلو: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

کلام نوبخت قاضلو: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / مس.)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912268...

8 بازدید (ها)
حمید یوسفی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

حمید یوسفی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی ( / اتومبیل اسقاطی)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912301...

21 بازدید (ها)
فیروز حمیدی آذر: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

فیروز حمیدی آذر: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912685...

43 بازدید (ها)
داداش محمودی اچاچلوئی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

داداش محمودی اچاچلوئی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912190...

88 بازدید (ها)
عظیم بابائی آغجه رود: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

عظیم بابائی آغجه رود: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912291...

107 بازدید (ها)
محمدرضا رمضانی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

محمدرضا رمضانی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912149...

100 بازدید (ها)
سیف اله نجفی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

سیف اله نجفی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0919245...

78 بازدید (ها)
عزیز مددی جهانخانملو: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

عزیز مددی جهانخانملو: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912247...

150 بازدید (ها)
علی اصغر اسدی اسدآباد: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

علی اصغر اسدی اسدآباد: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / چدن.)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912620...

142 بازدید (ها)
مصطفی ستاری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

مصطفی ستاری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912546...

91 بازدید (ها)