جستجوی پیشرفته
آگهی تاریخ
محسن برومند: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

محسن برومند: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912296...

64 بازدید (ها)
جعفر حیدری: خرید و فروش ضایعات فلزی و وذبی

جعفر حیدری: خرید و فروش ضایعات فلزی و وذبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912360...

53 بازدید (ها)
عیسی خلیفه: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

عیسی خلیفه: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0919494...

59 بازدید (ها)
بهرام صدری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

بهرام صدری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912549...

59 بازدید (ها)
رضا روانان: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

رضا روانان: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912283...

37 بازدید (ها)
شاهرخ رحیمی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

شاهرخ رحیمی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0919191...

61 بازدید (ها)
محمد بیگدلو: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

محمد بیگدلو: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / ورق.)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912265...

26 بازدید (ها)
حسین سلیمانی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

حسین سلیمانی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912322...

40 بازدید (ها)
صمد پورحسینی لاهرودی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

صمد پورحسینی لاهرودی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0930259...

58 بازدید (ها)
فرشاد شیخ محمدی:خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

فرشاد شیخ محمدی:خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912765...

59 بازدید (ها)