جستجوی پیشرفته
آگهی تاریخ
سیدمحمود محمدی کهنگی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

سیدمحمود محمدی کهنگی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0919993...

21 بازدید (ها)
موسی علیزاده ساقصلو : خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

موسی علیزاده ساقصلو : خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه : ...

1846 بازدید (ها)
علی مردان سعادتی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

علی مردان سعادتی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912177...

155 بازدید (ها)
حسن هدایتی بهمن: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

حسن هدایتی بهمن: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0919391...

102 بازدید (ها)
مصطفی دریافت گر: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

مصطفی دریافت گر: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0910277...

231 بازدید (ها)
یوسف دادرسی کنده: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

یوسف دادرسی کنده: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0919399...

92 بازدید (ها)
علی فیضی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

علی فیضی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / مس.)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912197...

378 بازدید (ها)
مهدی عنقائی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

مهدی عنقائی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912314...

155 بازدید (ها)
حمیدرضا سلیما: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

حمیدرضا سلیما: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / مس.)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912259...

1514 بازدید (ها)
محمود بیگلری:خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

محمود بیگلری:خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912158...

220 بازدید (ها)