جستجوی پیشرفته
آگهی تاریخ
محمدحسن حسن زاده: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

محمدحسن حسن زاده: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / مس.)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912585...

5 بازدید (ها)
محمد موذنی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

محمد موذنی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0919423...

4 بازدید (ها)
علی کوهی جهانخانملو: خرید و فروش ضایعات فلز ی و ذوبی

علی کوهی جهانخانملو: خرید و فروش ضایعات فلز ی و ذوبی (ضایعات / مس.)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912695...

7 بازدید (ها)
سوادعلی شاکری:خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

سوادعلی شاکری:خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912360...

43 بازدید (ها)
نصراله قلی زاده سروندانی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

نصراله قلی زاده سروندانی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / مس.)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912838...

44 بازدید (ها)
رضا علی بخشی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

رضا علی بخشی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912388...

39 بازدید (ها)
بهمن قدمیاری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

بهمن قدمیاری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912646...

49 بازدید (ها)
مهدی نظری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

مهدی نظری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912610...

39 بازدید (ها)
جعفر باشرافت: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

جعفر باشرافت: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / مس.)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912760...

71 بازدید (ها)
ابراهیم چراغی: خرید و فروش ضایعات فلزی و وذبی

ابراهیم چراغی: خرید و فروش ضایعات فلزی و وذبی (ضایعات / میلگرد .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912680...

90 بازدید (ها)