جستجوی پیشرفته
آگهی تاریخ
رضا زینی احمدآباد: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

رضا زینی احمدآباد: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه: 091219...

42 بازدید (ها)
امیرحسین شفیعی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

امیرحسین شفیعی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0919488...

87 بازدید (ها)
سیامک وطن‌دوست: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

سیامک وطن‌دوست: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی ( / دستگاه مچاله کن)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران تولید پرس مچاله‌کن ضایعات فلزی تلفن همراه:091...

71 بازدید (ها)
شعبان محمدی عبدل: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

شعبان محمدی عبدل: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912223...

113 بازدید (ها)
علی پارسای جم: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

علی پارسای جم: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی ( / رادیات)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0919503...

198 بازدید (ها)
مظاهر یاری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

مظاهر یاری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0939561...

115 بازدید (ها)
یعقوب مصری لله لو: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

یعقوب مصری لله لو: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912301...

123 بازدید (ها)
احمد اسمعیلی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

احمد اسمعیلی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912543...

113 بازدید (ها)
ولی باجلان: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

ولی باجلان: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / مفرغ.)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912348...

282 بازدید (ها)
توحید خدائی جهانخانملو: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

توحید خدائی جهانخانملو: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912889...

303 بازدید (ها)