جستجوی پیشرفته
آگهی تاریخ
اکبر ریسوند: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

اکبر ریسوند: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912602...

56 بازدید (ها)
الله محمد صفی خانی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

الله محمد صفی خانی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / مس.)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0935352...

150 بازدید (ها)
حکم اله عابدینی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

حکم اله عابدینی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0935183...

92 بازدید (ها)
سلمان عالی‌جهانخانملو: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

سلمان عالی‌جهانخانملو: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه: 091264...

116 بازدید (ها)
صمد فلاحی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

صمد فلاحی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه: 091093...

100 بازدید (ها)
روح‌اله ذوالفقاری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

روح‌اله ذوالفقاری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / مس.)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه: 091884...

177 بازدید (ها)
سیفعلی علی‌زاده: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

سیفعلی علی‌زاده: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912412...

194 بازدید (ها)
محمدجواد بهروزی‌شاد: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

محمدجواد بهروزی‌شاد: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0939965...

113 بازدید (ها)
توکل غضنفری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

توکل غضنفری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912468...

128 بازدید (ها)
مهدی دلاوری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

مهدی دلاوری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912113...

135 بازدید (ها)