جستجوی پیشرفته
آگهی تاریخ
علی یار سوادکوهی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

علی یار سوادکوهی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / میلگرد .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912543...

55 بازدید (ها)
صفرعلی سوادکوهی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

صفرعلی سوادکوهی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / میلگرد .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912348...

44 بازدید (ها)
قاسم سلیمی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

قاسم سلیمی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / میلگرد .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0919266...

2526 بازدید (ها)
علی زندی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

علی زندی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912390...

66 بازدید (ها)
جواد حق شناس: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

جواد حق شناس: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / مس.)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0919610...

63 بازدید (ها)
عین اله حق شناس: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

عین اله حق شناس: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912737...

48 بازدید (ها)
علی کاظمی منفرد: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

علی کاظمی منفرد: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0919275...

50 بازدید (ها)
حسن قاسمی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

حسن قاسمی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912645...

53 بازدید (ها)
نبی باقری پور: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

نبی باقری پور: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912468...

67 بازدید (ها)
صدقعلی ملکی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

صدقعلی ملکی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0919527...

80 بازدید (ها)