جستجوی پیشرفته
آگهی تاریخ
محمد محمدی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

محمد محمدی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912508...

47 بازدید (ها)
محمود محمدی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

محمود محمدی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912446...

47 بازدید (ها)
علیرضا اسماعیلی حسن آباد: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

علیرضا اسماعیلی حسن آباد: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912569...

50 بازدید (ها)
اباصت سهرابی ام آباد: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

اباصت سهرابی ام آباد: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / مس.)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912128...

41 بازدید (ها)
یوسف نیکدل: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

یوسف نیکدل: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912154...

46 بازدید (ها)
علیرضا کارآمد: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

علیرضا کارآمد: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (باطری / خدمات دهندگان)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912230...

16 بازدید (ها)
محمدزمان جمشیدی بهزاد: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

محمدزمان جمشیدی بهزاد: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912153...

109 بازدید (ها)
احمد محمدنظامی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

احمد محمدنظامی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912596...

173 بازدید (ها)
محب اله ملکی زاده: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

محب اله ملکی زاده: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912379...

203 بازدید (ها)
چنگیز ملک زاده: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

چنگیز ملک زاده: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912265...

197 بازدید (ها)