جستجوی پیشرفته
آگهی تاریخ
nopic

محمدجواد بهروزی‌شاد: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0939965...

18 بازدید (ها)
توکل غضنفری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

توکل غضنفری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912468...

45 بازدید (ها)
مهدی دلاوری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

مهدی دلاوری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912113...

52 بازدید (ها)
محمود جعفری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

محمود جعفری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912125...

49 بازدید (ها)
رجبعلی عین الهی: خرید وفروش ضایعات فلزی و ذوبی

رجبعلی عین الهی: خرید وفروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912175...

55 بازدید (ها)
بهروز اکبری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

بهروز اکبری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912345...

176 بازدید (ها)
تیمور رحیمی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

تیمور رحیمی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912696...

162 بازدید (ها)
حسن بیرامی کردکندی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

حسن بیرامی کردکندی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912116...

166 بازدید (ها)
ابوالفضل خانعلی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

ابوالفضل خانعلی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0935425...

87 بازدید (ها)
سعید خانعلی:خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

سعید خانعلی:خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0919512...

95 بازدید (ها)